sobota, 10 grudnia 2016

Czy Polacy pochodzą od Noego?


Noe - Cham - Kusz - Nimrod (mocarz, słynny myśliwy z siedzibą na Wawelu?)

Noe - Jafet - Meszek (Mieszko? Pradziad Mieszka I?)

Fragment Biblii:


Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie: (2) 

Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan (jawa), Tubal (głos tubalny), Meszek (Mieszek, Mieszko?) i Tiras. (3) 

Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. (4)

 Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. (5) Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. (6) 

Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. (7) 

Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan. (8) Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. (9) Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy. (10) On to pierwszy panował w Babelu (Wawelu?), w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear. (11) Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach (12) i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach. (13) Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, (14)Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci. (15) Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta. (16) A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów, (17)Chiwwitów, Arkitów, Sinitów, (18) Arwadytów, Semarytów (Sarmatów?) hamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się. (19) Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim - aż do Leszy (Lechii?) 

(20) Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów. (21) Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie]. (22) Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. (23) Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.

 (24) Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. (25) Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. (26) Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, (27) Hadorama, Uzala, Dikli, (28) Obala, Abimaela, Saby, (29) Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. (30) 

Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy (ziemia Mieszka?) w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej. (31) Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów. (32) Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza